ประกาศเพื่อทราบ...
ระบบ Cooperative Promotion Monitoring Report (CPM) ได้ทำการเปลี่ยนไปใช้ระบบ Cooperative Chaiyaphum Information Network: Coop Chain เพื่อให้เกิดการรองรับการใช้ข้อมูลที่มากขึ้นและรองรับการใช้งานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่อไป